Asociatia Revolutionarilor Fara Privilegii

ce ne propunem
statutul asociatiei

formular de inscriere
conducerea si membri asociatiei

contact

STATUTUL ASOCIATIEI REVOLUTIONARILOR FARA PRIVILEGII

Capitolul 1
DENUMIREA, NATURA JURIDICA, SEDIUL ASOCIATIEI SI DURATA.
ART.1 - Asociatia este persoana juridica româna, non-profit, neguvernamentala, independenta de institutiile publice de stat sau private române sau straine, apolitica si fara scopuri religioase, având denumirea Asociatia Revolutionarilor Fara Privilegii, potrivit Dovezii de disponibilitate a denumirii eliberata de Ministerul Justitei, nr. 17437 din data de 03.02.2003.
ART. 2 - Asociatia Revolutionarilor Fara Privilegii este o asociatie înfiintata prin vointa membrilor fondatori, constituindu-i-se un patrimoniu social, organe de conducere, administratie si control potrivit prevederilor prezentului statut si legislatiei în vigoare. Asociatia Revolutionarilor Fara Privilegii se constituie si functioneaza ca persoana juridica de drept privat, în conformitate cu prevederile prezentului statut si ale Ordonantei nr. 26 din anul 2000, a normelor imperative cuprinse în legislatia româna în vigoare.
ART. 3 - Denumirea Asociatiei va fi înscrisa în toate documentele si actele emise de aceasta, la care se adauga codul fiscal, adresa si daca este cazul, contul bancar. Asociatia poate avea emblema, sigiliu si stampila proprie.
ART. 4 - Sediul Social provizoriu al asociatiei este în Bucuresti... Asociatia poate înfiinta filiale si sucursale, sau poate deschide birouri sau reprezentante în toata tara sau în strainatate.
ART. 5 - Asociatia va functiona pe durata nelimitata, dizolvarea si lichidarea ei facându-se în conditiile legii si ale prezentului statut.

Capitolul 2
OBIECTUL SI SCOPUL ASOCIATIEI.

ART. 6 - Scopul Asociatiei este aflarea adevarului despre revolutia anticomunista din decembrie 1989, apararea idealurilor revolutiei, a principiilor libertatii si democratiei, precum si favorizarea cunoasterii si raspândirii acestor valori morale în tara si în strainatate. Având la baza principiile onoarei, moralei si patriotismului, asociatia va lupta împotriva oricarui tip de privilegii derivate din participarea la Revolutia din decembrie 1989 a celor care au scapat nevatamati.
ART. 7 - În realizarea scopurilor, Asociatia va desfasura urmatoarele activitati:
a) Aflarea adevarului despre evenimentele din decembrie 1989, denuntarea profitorilor lor si aducerea la cunostinta publica;
b) Organizarea de actiuni social culturale în scopul propagarii adevarului despre revolutie, a principiilor si idealurilor libertatii si democratiei;
c) Sprijinirea familiilor martirilor revolutiei;
d) Sprijinirea celor raniti în revolutie;
e) Realizarea unor studii istorice, strângerea documentelor si marturiilor cu privire la Revolutia din decembrie 1989;
f) Descurajarea si denuntarea imposturii si spiritului mercantil ale celor ce revendica statutul de revolutionar în scopul obtinerii de foloase materiale;
g) Anularea articolelor din Legea 42/1990 republicata în 1992 privind drepturile celor care nu au fost raniti, urmariti si condamnati pentru activitati anticomuniste înainte si în timpul Revolutiei din decembrie 1989;
h) Organizarea si desfasurarea de activitati economico-sociale în legatura cu scopurile asociatiei, în conditiile legislatiei în vigoare.

Capitolul 3
PATRIMONIUL ASOCIATIEI.
ART. 8
- Patrimoniul initial de constituire a asociatiei este de 5.000.000 lei.
ART. 9 - Patrimoniul asociatiei se compune din cotizatiile membrilor, bunuri imobile, titluri de valoare dobândite de asociatie sau provenite din donatii, legate, subventii, sponsorizari si alte fonduri colectate din tara sau din strainatate, de la persoane fizice sau juridice, organizatii umanitare sau caritabile, fara ca aceste sponsorizari sa genereze obligatii în afara intereselor Asociatiei sau în contradictie cu legea.
ART. 10 - Patrimoniul asociatiei se completeaza cu venituri obtinute din activitati proprii desfasurate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum si din alte surse din participarea la manifestarile asociatiei (spectacole de binefacere, tombole, tabere de creatie, expozitii, conferinte, seminarii, mese rotunde, activitati editoriale, editare si înregistraripe toate tipurile de suporturi si comercializarea acestora, licitatii de bunuri donate în acest scop asociatiei si altele).
ART. 11 - Donatiile si legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete si inventii, actiuni, titluri de valoare, alte drepturi de creanta si aporturi de munca.
ART. 12 - Donatiile pot fi neconditionate sau conditionate pentru realizarea unui anumit scop daca acesta este în concordanta cu obiectivele si activitatea Asociatiei. Asociatia poate refuza orice donatie sau legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut.
ART. 13 - Cuantumul cotizatiei membrilor va fi stabilit, pâna la finele anului în curs, de catre Consiliul Director si aprobat de catre Adunarea Generala, devenind operational cu 1 Ianuarie anul viitor. Pentru anul 2003 cuantumul cotizatiei este reglementat prin prezentul statut, fiind de 120.000 lei pe an. Consiliul Director poate scuti nominal, la cerere, de plata cotizatiei, pe acei membri care au situatie materiala deosebit de grea (venituri sub salariul minim pe economie).
ART. 14 - Patrimoniul nu poate fi destinat altor activitati decât celor care realizeaza obiectivele Asociatiei, care includ cheltuielile de functionare si protocol.

Capitolul 4
ORGANIZAREA, FUNCTIONAREA, CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI.
SECTIUNEA I. Membrii Asociatiei:
ART. 15
- Membri ai Asociatiei pot fi:
a) cei care au participat la demonstratiile din decembrie 1989, au luptat împotriva comunismului pentru libertate si care nu au pretins, solicitat, beneficiat de privilegii materiale.
b) cei care au fost arestati sau izolati pe motive politice cu ocazia acelor evenimente si care de asemenea nu au pretins, solicitat, beneficiat de privilegii materiale.
c) "revolutionarii cu certificat (brevet)" care nu au solicitat sau beneficiat de avantajele materiale oferite de "certificatul (brevetul) de revolutionar".
d) membrii Asociatiei Revolutionarilor Fara Privilegii nu pot fi membri ai altor asociatii de orice natura, daca scopul declarat sau nedeclarat al respectivei asociatii este acela de a obtine privilegii materiale pentru persoane fizice sau juridice în urma participarii la evenimentele din Decembrie 1989.
ART. 16 - În vederea protejarii Asociatiei, nu pot adera la ARFP fostii membri ai nomenclaturii comuniste, ai organelor de represiune ale regimului comunist, informatorii si toti cei care au facut politie politica.
ART. 17 - În vederea dobândirii calitatii de membru al Asociatiei, se va face în prealabil o verificare al carei scop este separarea de impostori. Aceasta verificare se face de catre Tribunalul Moral înfiintat prin decizia Consiliului Director.
Calitatea de membru este personala si inalienabila. Ea nu poate trece la succesori. Numarul de membri este nelimitat. Membrii fondatori ai Asociatiei sunt cei nominalizati la începutul prezentului act.
Calitatea de membru fondator nu va conferi nici un drept sau obligatie în plus fata de calitatea de membru. În fapt denumirea de membrii fondatori este data numai pentru simplificarea si celeritatea procedurilor de înfiintare si înregistrare la organele statului a Asociatiei.
Calitatea de membru confera titularului dreptul de vot în Adunarea Generala, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere ale Asociatiei.
Obligatiile membrilor sunt:
- participarea la activitatile desfasurate de catre Asociatie în functie de necesitatile acesteia
- plata cotizatiei si loialitatea fata de principiile Asociatiei.
ART. 18 - Calitatea de membru înceteaza prin:
- cerere scrisa;
- deces;
- excludere;
- neplata cotizatiei pentru anul precedent.
Excluderea intervine în cazul unei comportari neconforme cu scopul si obiectivele Asociatiei, la propunerea unuia sau a mai multor membri si la recomandarea Tribunalului Moral. Excluderea se aplica si în caz de dezinteres fata de activitatea Asociatiei.
ART. 19 - Membri de onoare: Membri de onoare pot fi persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate care sustin scopurile asociatiei prin diferite mijloace si activitati deosebite. Ei pot deveni membri de onoare la propunerea Consiliului Director si cu aprobarea Adunarii Generale.

SECTIUNEA a II-a.

Organizarea Asociatiei.
ART. 20
- a) Organul de conducere a Asociatiei este Adunarea Generala a membrilor Asociatiei;
b) Consiliul Director;
c) Conducerea executiva, operativa este asigurata de Presedinte si/sau cei doi Vicepresedinti;
d) Controlul Asociatiei se exercita prin comisia de cenzori a Asociatiei. Activitatea Comisiei de Cenzori este independenta de organele de conducere, administratie sau directie ale Asociatiei;
e) În relatiile cu tertii, Asociatia este reprezentata si angajata prin persoana Presedintelui sau Vicepresedintilor Asociatiei, sau, în lipsa acestora, de catre 2 membri ai Consiliului Director.
f) În vederea protejarii Asociatiei, se instituie de catre Consiliul Director un Tribunal Moral.
g) În realizarea scopului si a obiectului de activitate, Asociatia poate avea servicii specializate, a caror functionare si organigrama se stabileste prin regulament aprobat de catre Consiliul Director;
h) În vederea acoperirii unei arii geografice cât mai largi, se vor înfiinta filiale judetene fara personalitate juridica de sine statatoare, care vor fi reprezentate de catre un Presedinte de Filiala. Presedintii de filiale împreuna cu Consiliul Director constituie Consiliul National al Asociatiei.

SECTIUNEA a III- a.
Adunarea Generala.
ART. 21
- Adunarea Generala este organul suprem al Asociatiei si se compune din totalitatea membrilor Asociatiei.
ART. 22 - Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare. Convocarile Adunarilor Generale se fac cu minimum 15 zile anterior datei la care se vor desfasura; Adunarile generale extraordinare se vor face ori de câte ori va fi necesar si se vor anunta cu minim 15 zile înainte. Convocarea se va face prin presa, cât si prin mijloacele de care va dispune secretariatul (telefon, fax, e-mail, posta).
ART. 23 - Adunarile Generale ordinare au loc o data pe an si se convoaca prin decizie a Presedintelui Asociatiei, organizarea si desfasurarea lor fiind asigurate de catre membrii Consiliului Director. Cvorumul necesar pentru desfasurarea, la prima convocare, a Adunarii Generale, este de ˝+1 din numarul total al membrilor aflati în evidenta Asociatiei. Daca cvorumul nu este realizat, se procedeaza la o noua convocare a Adunarii Generale care va fi statutara indiferent de numarul participantilor. Hotarârea Adunarii Generale se adopta cu majoritatea simpla de voturi a membrilor prezenti. Hotarârile care privesc excluderea unor membri se iau cu majoritate de 2/3 din membrii prezenti, la recomandarea Tribunalului Moral.
ART. 24 - Adunarea Generala extraordinara se convoaca prin decizie a Presedintelui, a Consiliului Director, a Comisiei de Cenzori, sau a minim 20% dintre membrii Asociatiei.
ART. 25 - Lucrarile Adunarii Generale sunt prezidate de Presedinte sau în lipsa acestuia de un Vicepresedinte si de catre membri Consiliului Director. Continutul dezbaterilor va fi consemnat în procese verbale ale adunarilor de catre un secretar ad-hoc, si vor fi semnate de catre Presedintele si de secretarul Adunarii.
ART. 26 - Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a) alege si revoca Consiliul Director si Comisia de Cenzori, stabilindu-le atributiile si eventuala retributie a acestora, în functie de fondurile asociatiei.
b) hotaraste modificarile sau completarile statutului propuse de Consiliul Director.
c) decide cu privire la atribuirea activului net al Asociatiei dupa lichidarea ei, catre o alta persoana juridica non-profit;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, raportul anual al Asociatiei, bilantul contabil pentru exercitiul financiar al anului care a expirat, raportul Comisiei de Cenzori si de descarcare de gestiune organelor executive ale Asociatiei;
e) valideaza primirea membrilor de onoare si decide asupra excluderii unor membri;
f) stabileste strategia generala a Asociatiei;
g) alege si revoca Presedintele Asociatiei si Consiliul Director; h) stabileste cotizatia anuala;

SECTIUNEA a IV-a.
Consiliul Director.
ART. 27 - Consiliul Director este organul executiv al Asociatiei fiind format din noua persoane, din care un Presedinte, doi Vicepresedinti, si sase membri alesi în Adunarea Generala dintre membrii Asociatiei.
ART. 28 - Mandatul Consiliului Director este de 2 ani de la data alegerii sale în Adunarea Generala si poate fi modificat de catre Adunarea Generala.
ART. 29 - Sedintele Consiliului Director sunt lunare sau se fac ori de câte ori este necesar prin decizia Presedintelui.
ART. 30 - Consiliul Director are responsabilitate în îndeplinirea scopului si obiectivelor Asociatiei, ducerii la îndeplinire a acestui Statut si a Hotarârilor Adunarii Generale.
Consiliul Director ia decizii cu majoritate simpla. Consiliul Director este raspunzator de imaginea publica a Asociatiei. Consiliul Director înfiinteaza Tribunalul Moral si regulamentul de functionare al acestuia.
Membrii primului Consiliu Director sunt:
Presedinte: RADU FILIPESCU
Vicepresedinte: ION CARAMITRU
Vicepresedinte: DAN PAVEL
Membru: FAGARASANU DAN
Membru: MIHALACHE CORNEL
Membru: OPREA MARIUS
Membru: REBENGIUC VICTOR
Membru: TANASE STELIAN
Membru: TEODOREANU NIC

SECTIUNEA a V-a.
Presedintele Asociatiei.
ART. 31 - Presedintele este ales dintre membrii Asociatiei de Adunarea Generala a membrilor Asociatiei si are un mandat de 2 ani.
ART. 32 - Pentru alegerea Presedintelui se depun candidaturi la Consiliul Director, aflat în functie, cu minim 10 zile înainte de data Adunarii Generale. Alegerea Presedintelui se face prin vot, fiind necesara majoritatea simpla a membrilor adunarii. Presedintele este reeligibil. Presedintele reprezinta Asociatia în relatiile cu tertii. Presedintele nu face acte efective de gestiune.
ART. 33 - Presedintele are urmatoarele atributii:
- prezideaza sedintele Adunarii Generale;
- prezideaza sedintele Consiliului Director;
- convoaca Adunarile Generale si sedintele Consiliului Director;
- duce la îndeplinire si semneaza deciziile Consiliului Director;
- este garantul întregii activitati a Asociatiei, a imaginii sale fata de opinia publica.
Presedintele poate da mandat de reprezentare general sau limitat, pentru o anumita perioada de timp sau pentru o anumita operatiune, oricarui membru al Asociatiei.
Primul presedinte al Asociatiei este Filipescu Radu.

SECTIUNEA a VI - a.
Comisia de Cenzori.
ART. 34
- Gestiunea Asociatiei este controlata de Comisia de Cenzori. Cenzorii vor avea acces la toate actele si documentele Asociatiei, situatia patrimoniului si registrele Asociatiei.
ART. 35 - Comisia de Cenzori este formata dintre membrii alesi de Adunarea Generala, având mandat de 2 ani de la data alegerii lor.
Cenzorii nu pot avea nici o alta functie în Asociatie, nu pot lua decizii cu caracter executiv, nu pot încheia acte de gestiune si nu au drept de vot în legatura cu raportul lor. Pentru activitatea lor, cenzorii pot primi o indemnizatie stabilita de Adunarea Generala.
ART. 36 - Comisia de Cenzori are urmatoarele atributii:
- verifica legalitatea operatiunilor financiar contabile, gospodarirea fondurilor, casa si registrele de casa, prezentând periodic Consiliului Director rapoarte cu privire la actele de gestiune ale Asociatiei si activitatea proprie a Comisiei;
- la încheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a tuturor documentelor si informatiilor asupra conturilor Asociatiei, bilantul contabil si executia bugetului;
- convoaca în situatii deosebite Consiliul Director si Adunarea Generala;
- orice alte atributii stabilite de lege.
ART. 37 - Comisia de cenzori delibereaza împreuna si ia decizii ce se consemneaza într-un registru special.
Prima Comisie de cenzori, ca organ de control, este formată din:
CHIRCIU PETRACHE MARIAN
SERDELIUC MARIANA
NICULAE CORNELIA

SECTIUNEA a VII -a.
TRIBUNALUL MORAL
ART. 38
- Tribunalul Moral este institutia de judecata morala a Asociatiei, înfiintata de catre Consiliul Director conform regulamentului stabilit ulterior de acesta.

Sectiunea a VIII - a
Consiliul National si Filialele
ART. 39 - Consiliul National al Asociatiei, alcatuit din Consiliul Director si presedintii de filiale judetene se întruneste bianual sau de cate ori este nevoie, la convocarea Presedintelui Asociatiei sau a Consiliului Director. Consiliul National duce la îndeplinire hotarârile Adunarii Generale si ale Consiliului Director în teritoriu. Filialele se vor înfiinta prin decizia Consiliului Director. Functionarea Filialelor va fi reglementata de catre Consiliul Director.

Capitolul 5
DISPOZITII FINALE
ART. 40
- Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se poate face doar prin vointa expresa a membrilor, prin hotarârea Adunarii Generale cu votul a 2/3 din membrii Asociatiei sau în situatiile prevazute de lege. Atribuirea activului net, rezultat dupa lichidare, catre o alta persoana juridica non-profit, având obiect de activitate apropiat cu cel al Asociatiei se decide de Adunarea Generala prin votul majoritatii simple a membrilor.
ART. 41 - Modificarile si completarile prezentului Statut se fac prin hotarâri ale Adunarii Generale, cu exceptia modificarii sediului care se face ca urmare a deciziei Consiliului Director.
ART. 42 - Prevederile prezentului Statut se completeaza cu normele legale imperative, cuprinse în legislatia în vigoare.


Pagina sustinuta de Centrul de Resurse Internet pentru Organizatiile Neguvernamentale al Grupului pentru Dialog Social.